Fra og med indkomståret 2002 har underskud kunne fremføres uden tidsmæssig begrænsning. Ny vedtagen lovgivning betyder, at resterende, fremførselsberettigede underskud, der ikke inden d. 1. august 2015 er indberettet til SKATs nye system bortfalder.
Samtidigt skal selskaberne m.v. via underskudsregistret give SKAT oplysning om skattefrie omstruktureringer omfattet af fusionsskatteloven, dvs. skattefri fusioner, spaltninger og tilførsler af aktiver, der er gennemført i perioden fra 2002 frem til indberetningstidspunktet, der senest kan være 1. august 2015.

Dette dog alene, såfremt omstruktureringen har betydning for anvendelsen af de eksisterende, fremførelsesberettigede underskud, jf. SEL § 35, stk. 2.

Dette skal indberettes
Indberetningen skal indeholde oplysning om det samlede fremførselsberettigede underskud opgjort pr. selskab med angivelse af, hvilke indkomstperioder underskuddet stammer fra. En nærmere specifikation af, hvilke oplysninger der skal indberettes, vil blive fastlagt i en bekendtgørelse på et senere tidspunkt.
Retsvirkningen af, at skattepligtige selskaber m.v. ikke indberetter de krævede oplysninger om underskud og skattefrie omstruktureringer er, at de fortaber retten til at anvende underskuddet i senere års skattepligtig indkomst. Dog gives der, jf. selskabsskattelovens §35, stk. 4, adgang til, at SKAT i konkrete tilfælde kan se bort fra overskridelse af indberetningsfristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Sådanne særlige omstændigheder kan f.eks. være dokumenteret akut opstået sygdom hos den revisor, der skal forestå indberetningen til SKAT, og det ikke tidsmæssigt er muligt at finde en anden revisor. 


Indberetningsperiode
Det forventes, at perioden for indberetning af underskud m.v. vil løbe fra den 1. oktober 2014 til den 1. august 2015, dvs. med en indberetningsperiode på 10 måneder.

 

Tilmeld nyhedsbrev

 

Tilmeld nyhedsbrev

Navn 
email 
    

JL Revisorer ApS

Majsmarken 1

7190 Billund

76 60 22 66

 

John Tranums Vej 25

6705 Esbjerg Ø

76 60 22 66

 

Email: info@jl-revisorer.dk


Følg os på facebook