Stadigt flere danske virksomheder vælger, at tilknytte freelancere/selvstændige konsulenter eller håndværkere fremfor at ansætte dem på lige fod med virksomhedens øvrige medarbejdere. Det ses i stigningen i antallet af sager fra den arbejdsretlige og skatteretlige retspraksis.

Virksomhederne tror, at de på den måde er fritaget for deres arbejdsgiverforpligtelser.
Der kan være rigtig mange faldgruber og risici forbundet hermed, hvis en domstol eller administrativ myndighed underkender medarbejdernes løse status, som selvstændige konsulent/håndværker og i stedet fastslår, at der er tale om ansatte lønmodtagere.


Hvordan nedsættes risikoen for store krav?
Det er derfor afgørende, at virksomhederne nøje overvejer, hvordan risikoen for at påtage sig en arbejdsgivers forpligtelser mindskes. I de tilfælde, hvor retspraksis har fastslået, at der er tale om ansatte lønmodtagere, og dermed arbejdsgiverforpligtelser for virksomheden, er der blevet lagt vægt på følgende momenter:
• typisk er der kun én arbejdsgiver, og medarbejderen påtager sig intet andet arbejde i perioden
• arbejdsgiveren/hvervgiveren udsteder instrukser om arbejdets udførelse, fører tilsyn og kontrol
• medarbejderen kan ikke sætte en anden i sit sted til levering af arbejdsydelsen
• arbejdstiden fastsættes typisk af arbejdsgiveren
• aflønningen er fastsat på grundlag af et antal arbejdstimer, evt. med tillæg af bonus, overtidsbetaling, etc.
• Lønnen betales hver måned, hver 14. dag eller hver uge
• arbejdet udføres for arbejdsgivers regning og risiko, og arbejdsgiveren afholder udgifterne i forbindelse med arbejdet
• Andre typiske forhold er personalegoder så som fri telefon, fri bil, udbetaling af kørselsgodtgørelse, julegave, fester for personalet, kantine, adgangskort til virksomheden etc.

Tilmeld nyhedsbrev

 

Tilmeld nyhedsbrev

Navn 
email 
    

JL Revisorer ApS

Majsmarken 1

7190 Billund

76 60 22 66

 

John Tranums Vej 25

6705 Esbjerg Ø

76 60 22 66

 

Email: info@jl-revisorer.dk


Følg os på facebook